Regulamin - FOR Talks

Polityka prywatności

W związku z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej www.forsolutions.pl Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o Państwa aktywności na stronie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Państwa ze stron. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu.

 1. Administrator danych osobowych
  Państwa dane osobowe są przetwarzane przez dwóch administratorów danych osobowych (Wspóladministratorzy): FOR Sp. z o.o. ul. KAROLA SZAJNOCHY, nr 5, lok. 1, 01-637, WARSZAWA, POLSKA . Każdy ze Współadministratorów jest jednocześnie Administratorem Państwa danych osobowych. Jako administratorzy danych osobowych dokładamy szczególnej szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do przesłanek oraz kategorii przetwarzanych danych dozwolonych prawem. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail dziendobry@maderestaurant.pl, telefonicznie pod numerem +48 695672986 lub pisemnie na adres FOR Sp. z o.o. ul. KAROLA SZAJNOCHY, nr 5, lok. 1, 01-637, WARSZAWA, POLSKA.
 2. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna
  Każda osoba przekazująca dane osobowe za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronach internetowych forsolutions.pl, maderestaurant.pl, fortalks.pl, madeprodress.pl, made.org.pl jest informowana o konkretnym celu w jakim dane te są przetwarzane oraz podstawie prawnej przetwarzania.
  Wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach. W szczególności:
  a) w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera, dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera. W takim przypadku podstawą przetwarzania będzie wyrażona przez Państwa zgoda. Podanie danych jak i wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwią wysyłkę newslettera.
  b) w przypadku założenia na stronach internetowych fortalks.pl, made.org.pl konta użytkownika, dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi tego konta. W takim przypadku podstawą przetwarzania będzie wyrażona przez Państwa zgoda. Podanie tych danych jest niezbędne do założenia i prowadzenia konta użytkownika.
  c) w przypadku złożenia zamówienia na produkt, którego jesteśmy sprzedawcą, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji tego zamówienia oraz w celach rachunkowych (w tym wystawienia faktury), realizacji reklamacji czy gwarancji, ale również w usprawiedliwionych celach każdego ze Współadministratorów, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług. W takim przypadku podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie niezbędność danych do zawarcia i wykonania umowy, a także realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Współadministratorów. Podanie tych danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
  d) w przypadku formularzy kontaktowych zamieszczonych na stronach forsolutions.pl, maderestaurant.pl, fortalks.pl, madeprodress.pl, made.org.pl Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu jednorazowego kontaktu we wskazanej formie z osobą, której dane dotyczą w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. W takim przypadku podstawą przetwarzania będzie Państwa zgoda.

Gromadzimy również informacje z Państwa urządzeń i aplikacji jakich wykorzystujecie do skorzystania z naszych stron internetowych, takie jak adres IP. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu w którym zgodnie z przepisami prawa można dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, chyba, że z przepisów prawa wynika dłuższy okres.

 1. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji oraz zasady przetwarzania danych
  Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Przetwarzając dane osobowe korzystamy wyłącznie z oprogramowania, którego twórcy i dostawcy gwarantują zgodność z obowiązującymi przepisami, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych.
  Dokładamy staranności, żeby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonych w art. 5 RODO, tj: zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście, zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; ograniczone do tego, co niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane; prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane; przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych i w sposób zapewniający realizację praw osób, których dane dotyczą.
 2. Pozyskiwanie danych
  Dane osobowe są pozyskiwane poprzez: – formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki formularzom dostępnym na stronie internetowej fortalks.pl i made.org.pl, służącym do celów wyrażenia zgody na otrzymywanie określonych informacji, celach kontaktowych, zgłoszenia pytań, złożenia aplikacji oraz wyrażenia uwag, a także dokonania zakupu produktów oferowanych przez Współadministratorów łącznie lub któregoś z nich;
  – kontakt poza stroną internetową – na stronie internetowej forsolutions.pl znajdują się numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;
  – dane o ruchu sieciowym oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin na stronie internetowej www.forsolutions.pl – prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez nasz serwer, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. Zapewniamy jednak, że na podstawie takich danych nie jesteśmy w stanie określić tożsamości użytkownika.
  – podczas korzystania z zasobów stron internetowych zarządzanych przez Współadministratorów – gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak „cookies”
 3. Realizacja Państwa uprawnień dotyczących danych osobowych
  Respektujemy przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  a) uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,
  b) prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,
  c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  e) prawo do przenoszenia danych
  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach Sage jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Zastrzegamy jednak, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych, możemy odmówić podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.
Realizujemy wyżej wskazane prawa zapewniając możliwość złożenia odpowiedniego wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rezygnacja@maderestaurant.pl, a także pisemnie na adres FOR Sp. z o.o. ul. KAROLA SZAJNOCHY, nr 5, lok. 1, 01-637, WARSZAWA, POLSKA  z oznaczeniem „dane osobowe”, a w przypadku założonego konta użytkownika – również poprzez odpowiednie działania odnoszące się do danych osobowych zastrzeżonych w tych kontach.
Informujemy, że nie mamy on obowiązku usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:
a) korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
b) wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
c) celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
d) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W razie wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych, profilowania lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw będzie uwzględniany. Państwa dane mogą jednak pozostać przechowywane zapewniając Państwa identyfikację w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w zakresie objętym sprzeciwem.
Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub na podstawie zawartej umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, Użytkownik ma prawo otrzymać na swój wniosek dane osobowe jego dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jak też wnioskować o przekazanie jego danych w takim formacie do wskazanego administratora danych. Osoba, której dane dotyczą składając wniosek o przeniesienie danych osobowych musi określić, czy dane osobowe jej dotyczące jednocześnie mają być usunięte („prawo do bycia zapomnianym”) i złożyć w tym zakresie odpowiedni wniosek.

 1. Zakres udostępniania danych o użytkownikach:
  Oświadczamy, że nie sprzedajemy, nie udostępniamy i nie przekazujemy zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na Państwa życzenie, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Współadministratorów.
  Dane osobowe przetwarzane przez nas mogą być jednak dostępne dla dostawcy usług hostingowych, agencjom marketingowym i dostawcom oprogramowania wyłącznie jednak w związku z działalnością statutową prowadzoną przez Współadministratorów. W żadnym przypadku podmiot dla którego dostępne będą dane osobowe użytkowników nie stanie się jednak administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Współadministratorów.
  Możemy również ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym, czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie: oglądalności serwisu i nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników (dane zanonimizowane). Takie informacje mogą być wykorzystane w celu: monitorowania ruchu sieciowego w serwisie lub monitorowania oglądalności serwisu.
 2. Przekazywanie poza obszar Europy
  Dane osobowe w obrębie Unii Europejskiej podlegają ochronie w ramach wspólnego ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych. W innych krajach dane te mogą nie podlegać ochronie w takim samym stopniu. Jesteśmy zobowiązani do upewnienia się, przed przekazaniem informacji na temat użytkownika do kraju znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, że kraj ten zapewni odpowiednią ochronę jego praw. W skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego wchodzą kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein. Kraje znajdujące się poza obrębem Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony informacji, jak kraje należące do tego obszaru. Współadministratorzy nie przekazują informacji dotyczących Państwa danych osobowych ani samych danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego i według najlepszej wiedzy przetwarzane dane osobowe są przechowywane na serwerach zlokalizowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Zmiany dotyczące polityki prywatności:
  Zastrzegamy sobie prawo zmiany zasad określonych w niniejszym dokumencie w każdym czasie. O wszelkich zmianach zostaną Państwo poinformowani na stronie internetowej fortalks.pl.
 4. Prawo do skargi
  W każdym przypadku uznania, że prawa osoby fizycznej wynikające z przepisów prawa i niniejszej polityki prywatności są naruszane, osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

O JAKICH PROBLEMACH POWINNYŚMY
POROZMAWIAĆ Z EKSPERTAMI?

Masz sugestie dotyczące kolejnego tematu?
Opisz nam interesujący Cię problem a my weźmiemy go na warsztat MADE!

Zapisz mnie do newslettera FOR (możesz się wypisać w dowolnym momencie). Zaznaczenie oznacza akceptację regulaminu,